beats by dre cheap

Deset različitih fraza koje lahko vode u Džennet

1- „Ko god kaže: 'Slavljen je Allah, Najveći, Hvaljen je On' (Subhan Allah al-'Adhim wa bi-Hamdih) imaće palmu hurmi posađenu za njega u Džennetu.“ ('Sahih al-Džami''; # 5531)

*

2 - „Ko god je pogođen tugom, žalošću, bolešću i tegobom i kaže: 'Allah je moj Gospodar, Koji druga nema' (Allahu Rabbi, la sharika lah), biće od njega uklonjeno.“ ('Sahih al-Džami''; # 6040)

*

3 – „Ko god je pojeo nešto, potom rekao: 'Slavljen neka je Allah Koji me je nahranio hranom i opskrbio me njome, bez ikakve snage i moći s'moje strane' (al-Hamdu lillah aladhi at'amani hadha wa Razaqnih bi ghayr hawlin minni wa la quwwa) oprošteni su mu njegovi prijašnji i budući grijesi. I ko god nosi odjeću i kaže: 'Slavljen neka je Allah Koji me je obukao sa ovom odjećom i opskrbio me njome bez ikakve snage i moći s'moje strane' (al-Hamdu lillah aladhi kasani hadha at-thawb wa Razaqnih bi ghayr hawlin minni wa la quwwa) oprošteni su mu njegovi prijašnji i budući grijesi.“ ('Sahih al-Džami''; # 6086])

*

4 – „Ko god uđe u pijacu i kaže: 'Niko nije vrijedan obožavanja sem Allaha, Koji nema druga, Njemu pripada Vlast, i Njemu je sva Hvala, On oživljuje i On usmrćuje, i On je Živi i ne umire, u Njegovoj Ruci je svako dobro, i On je kadar da učini sve,' ’ (La ilaha ill-Allah, Wahdahu la sharika lahu, lahul-Mulk, wa lahul-Hamd, yuhyiyy wa yumit, wa Huwa Hayyun la yamut, bi Yadihil-Khayr wa Huwa 'ala kulli shay'in Qadir) Allah će upisati milion dobrih djela za njega, i pobrisat će milion njegovih loših djela, i uzdignuti će ga za milion stepeni i izgradiće mu kuću u Džennetu.“ ('Sahih al-Džami''; # 6231)

*

5 – „Ko god kontroliše svoju ljutnju kada je u stanju da radi po njoj, Allah će ga pozvati da dođe ispred svih stvorenja kako bi ga pustio da izabere od hurija i da oženi od njih koje god želi.“ ('Sahih al-Džami''; # 6518)

*

6 – „Ko god Allaha zamoli za Džennet tri puta [Allahumma inni as'aluk al-Džannah], tada će Džennet reći: „O Allahu! Uvedi ga u Džennet!“ A ko god zatraži zaštitu sa Allahom od Vatre tri puta (Allahumma nadždžini min an-Nar), Vatra će reći: „O Allahu! Zaštiti ga od Vatre!““ (Bilježi at-Tirmidhi)

*

7 – Ko god zatraži oprost za vjernike i vjernice, Allah mu upiše za svakog vjernika i vjernicu jedno dobro djelo“ (Bilježe at-Tirmidhi, Ibn Madžah, i Ahmad)

*

8 – „Abdullah bin Mas'ud je rekao: 'Ko god pročita 'al-Mulk' (67. sura Kur'ana) svake noći, Allah će ga zaštititi patnje u kaburu. U vrijeme Allahovog Poslanika salAllahu alejhi we sellem, mi smo je običavali nazivat al-mani'ah (ona (sura) koja štiti). U Allahovoj Knjizi je sura – ko je uči svaku noć – učinio je vrlo dobro.“ ('Sahih at-Targhib wat-Tarhib'; # 1475)

*

9 – „Ko god iskreno Allaha zamoli za šehadet (Allahumma inni as'aluk ash-shahadah), Allah će učiniti da dostigne stepen šehida makar umro u svom krevetu.“ ('Sahih al-Bukhari'; # 1909)

*

10 – „Niko ne svjedoči da ništa nije vrijedno obožavanja sem Allaha a da sam ja Allahov Poslanik – iskreno, iz srca – a da Allah ne zabrani Džehenemskoj Vatri da ga dotakne.“ (Bilježe Muslim, Ahmad, i al-Bayhaqi)


MirisLjiljana
http://mirisljiljana.blogger.ba
23/11/2010 06:29