MirisLjiljana

.

30.10.2008.

IMENA I NAZIVI KUR'ANA A.Š.

Prema mnogim autoritetima, Kuran ima samo pet vlastitih imena, a ostali nazivi kojima se naziva posljednja Allahova knjiga su u suštini njegova svojstva / opisi. Međutim, i jedan veći broj priznatih autora smatra da Kuran ima više vlastitih imena, te da ima i izvedenih imena. Evo tih imena:

1. Kuran - 
je prvo, najpoznatije vlastito ime posljednje Allahove objave čovječanstvu. Ovo uzvišeno ime upućuje, kao što je i ranije naznačeno, na knjigu koja će biti mnogo čitana /učena/ i koja će biti sakupljena u jednu zbirku. «Ovaj Kur´an vodi jedinom ispravnom putu i vjernicima koji čine dobra djela donosi radosnu vijest da ih čeka nagrada velika.» (El-Isra´. 9)

2. Kitab -
(zapisana objava i sakupljena u jednu knjigu). «Mi vam knjigu objavljujemo u kojoj je slava vaša, pa zašto se ne opametite?» (El- Enbija, 10)

3. Furkan -
Knjiga koja rastavlja istinu od neistine, pravi put od zablude, svjetlo od tmine, dobro od lošeg, dozvoljeno od nedozvoljenog. «Neka je uzvišen Onaj Koji robu Svome objavljuje Furkan da bi svjetovima bio opomena.» (El- Furkan, 1)

4. Tenzil -
Knjiga koja je postepeno objavljivana. Knjiga koja je spuštena od višeg ka nižem, odnosno od Allahove uzvišenosti na ovaj svijet čovjeku. «I Ku´ran je sigurno objava Gospodara svjetova.» (Eš- Šu´ara´, 192)

5. Zikr -
Knjiga koja opominje i budi svijest. «Mi uistinu Opomenu objavljujemo i zaista ćemo Mi nad njom bdjeti!» ( El- Hidžr, 9)

Ostala imena i nazivi Kurana mogu biti vlastita imena kao i gore navedena (prema mnogim autorima), a mogu biti i izvedena imena - atributi (prema drugima).

6. Burhan -
Knjiga koja sadrži neoborive argumente.

7. Nur -
Knjiga Allahovo svjetlo i Allahova svjetla koja ljudima osvjetljava put. «O ljudi, dokaz vam je stigao od Gospodara vašeg i mi vam objavljujemo jasnu svjetlost.» (En- Nisa´, 174)

8. Bejan -
Knjiga proglasa, manifest, očigledan dokaz.

9. Huda -
Knjiga preporuka za organizaciju života. Uputstvo za život na Zemlji. Uputa i vodenje.

10. Mev´iza -
Knjiga savjeta i preporuka. «To je objašnjenje svim ljudima i putokaz i pouka onima koji se Allaha boje.» (Alu Imran, 139)

11. Tezkiret -
Knjiga koja stalno podsjeća čovjeka na istine i vrijednosti i drži im svijest stalno budnom prema istinama koje čovjeku znače sve i prema kojima mora biti budan. «Ovo je pouka, po ko hoće držaće se puta koji Gospodaru Njegovu vodi.» (El- Insan, 29)

12. Belag -
Knjiga saopćenja, obavještavanja. «Ovo je obznana ljudima i da njome budu opomenuti i da znaju da je samo On jedan Bog, i da razumom obdareni prime pouku.» (Ibrahim, 52)

13. Aziz -
moćna knjiga. «A on je zaista Knjiga zaštićena.» (Fussilet, 41)

14. Bešir -
Knjiga radosnih vijesti.

15. Nezir –
Knjiga opomena. «Vjesnik radosnih vijesti i opomena, - pa opet većina njih glavu okreće, neće ni da čuje.» (Fussilet, 4)

16. Bušra -
Knjiga radosnih nagovještaja. «Upute i radosne vijesti onima koji vjeruju» (En- Neml, 2)

17. Besair -
Vrijdnosti koje stoje pred očima (viđene vrijednosti).

18. Milost -
Knjiga u kojoj je nagoviještena i ukazana Allahova milost čovjeku. «Ovaj Ku´ran je putokaz ljudima i uputstvo i milost onima koji čvrsto vjeruju.» (El- Džasije, 20)

19. Velika Vijest -  
«O čemu oni jedni druge pitaju? – O vijesti velikoj.» (En-Nebe´, 1-2)

20. Blagoslovljena - mubarek knjiga.
«Knjiga koju ti objavljujemo blagoslovljena je, da bi oni o riječima njezinim razmislili i da bi oni koji su razumom obdatreni pouku primili."

21. Šifa´ -
Lijek za ono što je u grudima ljudi. «Mi objavljujemo u Kur' anu ono što je lijek i milost vjernicima, a nevjernicima on samo povećava propast.» (El- Isra´,82)

Kur'an sam o sebi najbolje govori. Ovih nekoliko ajeta pokazat će njegov uzvišeni sadržaj i svrhu slanja čovječanstvu:

*
- "A objavljuje mi se ovaj Kur'an da upozorim vas i svakog do koga dopre" (El- En´am, 19)
- " Osim Allaha niko nikada ne bi mogao sačiniti ovaj Kur'an" (Junus, 37)
- "Ovaj vas Kuran vodi onome najpostojanijem i najispravnijem, a vjernicima koji čine dobra djela radosno nagovještava da će imati veliku nagradu." (El-Isra´,9)
- Reci: "Ako bi se sastali pojedinci ljudske vrste i pojedinci civilizacije džina da donesu makar slično Kur'anu neće nikada donijeti ni slično, makar jedni drugima i pomagali." (El-Isra´, 88)
- "Već smo im došli s knjigom koju smo precizno izložili na znanju (ilmu)". (El-´Araf, 52)
- «Evo, to vam je bez sumnje Knjiga u koju i u kojoj nema nikakve sumnje". (El- Bekare, 1-2)
- «U ovom Kuranu smo čovječanstvu precizno naveli od svega primjer." (El- Kehf, 54)
- "Oni kojima smo dali Knjigu, istinski je iščitavaju i uče, oni vjeruju u nju." (El- Bekare, 121)
- «U Knjizi nismo ništa propustili niti pretjerali." (El-En´am, 38)
- «I spustili smo ti Knjigu kao obajšnjenje svih stvari." (En- Nahl, 89)

Nakon ovoga što Allah dž.š. kaže za Svoju Knjigu, pogledajmo šta Muhammed a.s. kaže o Kuranu.

*

Prema Sunenu Ed-Darimija, uz manje razlike u izrazima kod Tirmizija, prenosi se da je El-Haris El-Hemedani rekao: Ušao sam sam u Mesdžid i vidio neke ljude kako duhoko raspravljaju o nekim pitanjima pa sam otišao Aliji r.a. i rekao: 'Zar ne vidiš da neki ljudi raspravljaju o nekim pitanjima u Mesdžidu'?, pa mi on odvrati: 'Zar to rade'? Rekoh: Rade'. Na to Alija r.a. odgovori: 'A ja sam čuo Allahova Poslanika kada je rekao: Bit će veliki ispit i kušnja. Upitao sam: 'Koji je izlaz ? 'Allahova knjiga', odgovorio je'. U njoj su nagovještaji onog što je pred vama i vijest o onome što je prošlo, te sud o onome što se među vama zbiva. On je precizan i razvrstan i nije zbrkan pa mu se mora tako i pristupati. Ko ga od glavešina napusti, pada pod osvetu Uzvišenoga Allaha. Ko traži uputu u bilo čemu drugom osim u njemu, Allah ga uvodi u zabludu. On je čvrsto Allahovo uže, mudra opomena i pravi put. On je onaj preko koga ne skreću želje ni strasti, Kur'anom ne mogu lagati i zavoditi jezici, niti ga se mogu zasititi naučnici, niti on gubi snagu i posrće na mnoštvo prigovora, niti se kur'anska čuda i divljenje prema njemu mogu iscrpiti. On je takav da ni džinnima, kad su ga čuli, nije preostalo ništa drugo nego da kažu:"Čuli smo zadivljujući i očaravajući Kur'an." On je takav da ko govori Kur'an, istinu govori, ko po njemu sudi, pravdu dijeli, ko po njemu radi, bit će nagrađen, a ko bude pozivao njemu, upućuje na pravi put."

Osnovni sadržaj Kur'ana mogao bi se svesti na slijedeće:

*
1. Učenje da je Allah jedan. Nema ništa što bi Njemu bilo ravno ili slično. Gospodar je svemu i sve posjeduje, sve zna i vidi i o svemu je obaviješten. Svemu je prisutan i svemu svjedok. Njemu će se sve vratiti, jer je prolazno, a samo On ostaje vječan. On će ljudima suditi i obavijestiti ih o onome što su radili.
2. Učenje o pojavnom svijetu, tj. da je to Allahov svijet, da je od Njega stvoren i On ga posjeduje. Sve ima svoj početak i kraj u pojavnom svijetu. Učenje o čovjeku u pojavnom svijetu. Početak i kraj čovjeka kao i svrha života čovjeka na Zemlji. O stupnju zaduženosti čovjeka na svijetu. Pored ovog svijeta koji vidimo, Allah nas u Kur'anu obavještava da postoji i svijet koji ne vidimo (gajb). Tu spadaju druga stvorenja kao što su meleki i džinni, džennet, džehennem, proživljenje, sud i drugo.
3. Učenje o poslanicima i narodima kojima su poslani. O knjigama i sadržajima knjiga koje su poslanici dostavljali narodima.
4. Pravni sustav Kur'ana iskazan kao Šeri'at. To je Allahovo zakonodavstvo kojim Allah regulira odnose unutar svjetova, kao i odnose medu ljudima.
5. Socijalno-sociološki plan Kur'ana kojim se reguliraju socijalni i društveni odnosi medu ljudskom vrstom.
6. Etički plan Kur'ana koji regulira moralno-etičke odnose među ljudima.


Poglavlje iz knjige "TEFSIR, UDŽBENIK ZA MEDRESE" Izdavač: El-Kalem,


 

MirisLjiljana

Web stranice

ISLAMSKE TEME40 Hadisa o Ramazanu

73 Hadisa Allahovog Poslanika Muhammeda a.s.

60 Nacina Brisanja Grijeha

Lijepa Allahova Imena

Zelis Li

Buket Ruza

Dzennet

Gospodaru moj

Poucne price

Blagodati i koristi sadake

Vjernice u Dzennetu

Najpravedniji covjek

Mdrosti

Dove

Savjet sestri

Savjeti za uspijeh u braku

Ilahije

Ne budi tuzan , Allah je s tobom

Vrijednost sure Ihlas

Lejletu-L- Kadr

Galerija Slika

Selam islamski pozdrav

15 Razloga da se ne gubi vrijeme

Edeb prema Poslaniku, s.a.v.s.

Allahova Velicina

Bajram Serif Mubarek Olsun

Dova pri ulasku u stan (kucu)

Uputa tragaocima pravog puta

25 dova iz Kur’an-i-kerima

Uzroci srece i obiljezja sretnih

Svijet Casnih Meleka

Spominjanje Allaha dž.š

35 Vrijednosti Kelimetul-Tevhida

Deset stvari za koje te Allah nece pitati

Islamski bonton ophodjenja prema roditeljima

Jetimi

Da li trebamo sakriti mahanu brata muslimana ?

Selam Alejkum

Poziv u Dzennet

Neke blagodati vjere Islama

Transkripcija Kur'anskih suri

Fadileti i koristi vjerovanja u Allahovo određenje

Jedan dan sa Allahovim Poslanikom s.a.v.s.

Poslanikove supruge i razlozi njegova višeženstva

Tajne liječenja hurmama

Odabrane Poslanikove dove

Namaz

31 savjet o dobrocinstvu prema roditeljima

Volim te u ime Allaha s.w.t.

Volim te u ime Allaha

Sura Al-Fatiha

Biserje naše povijesti

Sta trebamo uraditi prije odlaska na spavanje

Slijedimo naseg Miljenika Muhammeda s.a.w.s

Blagost i ostavljanje srdžbe

IMENA I NAZIVI KUR'ANA A.Š.

Kako Zaraditi Dzennet

Zelite li sebi ovakav zavrsetak

Razgovor Poslanika Muhammeda a.s. s njegovim ashabima r.a.

Jeli vas dom - islamski dom

Djela kojima Allah swt brise grijehe

ZAŠTO TE VRIJEĐAJU, O BOŽIJI POSLANIČE?

Gdje je sve propisano učiti Salevate

Sa malo zahmeta do - Allahovog - rahmeta

Gospodaru moj, uvedi Salima u okrilje Svoje milosti!!!

272 kratke zanimljivosti o islamu

Gospodaru moj, Ti usliši molbu moju!

LJUBAV PREMA ALLAHU dž.š.

ISTINSKA LJUBAV PREMA ALLAHU DŽ.Š.

STVARI KOJE POMAŽU U POSTIZANJU LJUBAVI PREMA ALLAHU DŽ.Š.

Ne tuguj jer Gospodar tvoj grijehe prasta i pokajanja prima

Kako zaradio tako i potrosio

Od rođenja pa do smrti

Kako iskoristiti deset dana zul-hidžeta

O kurbanu

Lijepe islamske navike

Bajram Serif Mubarek Olsun

Moral i ponasanje

Džennet - njegove vrijednosti i ljepote

KORISTI OD LIJEPOG AHLAKA

POMOZIMO ELMI BOŠKAILO U IME ALLAHA!!!

20 kratkih zanimljivosti o islamu

Med kao lijek

S.O.S PALESTINA-POMOZIMO NAROD PALESTINE

Ljubav učenja Kur`ana

Imena Dženneta

Imena sudnjeg dana

Savjeti za dobro druzenje

Faktori šejtanske nemoći

KAZIVANJA POKAJNIKA

DVIJE OSOBE

Zavidnost

Kralj i Melek smrti

Mali Tahir

Ispovijest zene koja nije mogla vidjeti Kabu

100 načina kako pomoći Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem

Domen pojedinca 26/100

Na domenu porodice i zajednice 38/100

U domenu obrazovanja i onih u njemu 49/100

Među vođama, daijama i studentima 65/100

Na području sredstava informisanja i naučnih kružoka: 77/100

Na području dobrotvornih i misionarskih organizacija 84/100

Na području interneta i među vlasnicima internet stranica (kao i administratorima i moderatorima foruma i sl.) 90/100

Na stepenu bogatih i islamskih vlasti 99/100

GRIJESI I KAJANJE

Kako biti uspješan muž

BLAGODATI KUR’ANA

Najbolje Dove

Ogranci imana

To je Allah swt

Dzennet

Susret sa Gospodarem

Moral i ponasanje

ALLAHOVA DZ.S MILOST

KUDSI HADISI - hadisi u kojima se nalazi Allahov govor

I vidio sam covjeka od mog ummeta...

GRIJEŠENJE I OPROST MEĐU BRAĆOM

Drugome traži trn u oku, a u svome ne vidi gredu!?

Vrijednost pojedinih sura

Allahova swt plemenitost

Na putu ka Allahu

SEJTANOVA ISPOVIJEST

Dijalog o ženi

Osam mes'ela za 33 godine

Zanimljivosti o islamu

Tvoja majka

Ocekuj najljepse od Allaha s.w.t

Znakovi lijepog zavrsetka

Razgovor sa suzom

Jetim >> siroče <<

Deset različitih fraza koje lahko vode u Džennet


MOJI FAVORITI

BROJAČ POSJETA
881892

Powered by Blogger.ba