MirisLjiljana

.

27.10.2008.

Sta trebamo uraditi prije odlaska na spavanje....

Izvršavajući obaveze prema svome Gospodaru, prema ljudima, porodici i samome sebi, čovjek se umori i neophodan mu je odmor. Allah Plemeniti, znajući za ljudske mogućnosti, odredio mu je spavanje – noćno i podnevno - kao odmor, koje će mu povratiti snagu i podstaći ga na nove aktivnosti. Ovaj tekst tretira islamski stav prilikom spavanja i lijeganja i načine na koje to treba činiti.

Allah Uzvišeni je dva kosmička fenomena: noć i dan, učinio znakom Svoje milosti. On je kretanje Kosmosa i njegovih fenomena rasporedio sukladno kretanju i potrebi života, i upravo onako kako je čovjeku podario tajnu sna i počinka, nakon napornog rada i izvjesnih dnevnih aktivnosti, On je uspostavio u Kosmosu pojavu noći, da bi bila neka vrsta odijela ili pokrivača kojim se dovršava počinak i povlačenje i uspostavio je dan da bi se u njemu kretalo, radilo i privređivalo.

Ako dublje analiziramo ove kosmičke fenomene, doći ćemo do nezaobilaznog zaključka da je ovaj počinak Allahova blagodat čije tajne samo On zna. Pogledajmo kako Allah Plemeniti pita ljude i inicira ih na neophodnost dubljeg meditiranja:
«Reci: - Kažite vi meni – ako bi Allah dao da vam dan potraje vječno, do Sudnjeg dana, koji bog bi vam, osim Allaha, noć dao da u njoj otpočinete? Zar ne vidite?». Nakon te, logičke zapitanosti, Plemeniti Gospodar otkriva zbog čega je uspostavio ova dva kosmička fenomena:
«Iz Milosti Svoje On vam je dao noć i dan: da se u njoj odmarate, a da iz dobara Njegovih privređujete i da zahvalni budete».
Osim sna, kao počinka, i noći, kao prekrivača, kako to Allah Plemeniti lijepo opisuje u Svojoj mudroj Knjizi: «i san vaš počinkom učinili, i noć pokrivačem dali», u kojoj se tijelo odmori, nervi smiraj dočekaju a duša postane potpuno smirena, nalaze se i druge tajne, koje Plemeniti Gospodar pruža čovjeku, kojom prilikom nastaje preokret u njegovom biću i potpuna obnova njegove snage, volje i ličnosti, kao što je to On učinio sa muslimanima na Bedru, kada ih je, upravo snom, učvrstio i ulio im samopouzdanje:
«kad je On učinio da se radi sigurnosti svoje u san zavedete».

S obzirom na svakodnevno ponavljanje ova dva kosmička fenomena, smjenu noći i dana, ljudi zaboravljaju na važnost njihove uloge u ljudskom životu i malo ko se sjeti zahvaliti Gospodaru Plemenitom na ovim blagodatima. Allah Plemeniti je i ova dva kosmička fenomena dao da bi ljude inicirao na razmišljanje. U poglavlju En-Neml On, eksplicite, to potcrtava: «Zar nisu vidjeli da smo učinili noć da u njoj otpočinu, a dan vidnim? – to su, zaista, dokazi za narod koji vjeruje».
Ovaj tekst će nam, bar unekoliko, ilustrirati Poslanikovo, s.a.v.s, ponašanje kada je u pitanju fenomen sna i spavanja i njegov način zahvaljivanja Allahu Uzvišenom na toj blagodati koja je podarena čovjeku.

Abdestiti se i leći

Lijepo je uzeti abdest prije nego se ode na počinak, kako je preporučio Allahov Poslanik, s.a.v.s., što se temelji na predaji El-Beraa b. 'Aziba, r.a: «Kada pođeš na spavanje, uzmi abdest kao što uzimaš za namaz!». Ovaj imperativ nije obaveza, nego
– kako ističe Ibn Hadžer – mendub, zato što u slučaju eventualne smrti, osoba odlazi svome Gospodaru s abdestom a, takođe, snovi osobe koja je s abdstom su istinitiji i manje je šejtansko došaptavanje prilikom spavanja.

Mudžahid prenosi da mu je Ibn 'Abbas, r.a, rekao: «Nemoj zanoćivati bez abdesta, jer će duše biti proživljene onakve kakve su i usmrćene!». Ibn Hadžer navodi predaju Ebu Miraje el-'Adželija, a slično navodi i Tavus. U toj predaji se kaže:
«Ko ode u postelju čist – s abdestom i zaspi spominjući Allaha Uzvišenog, njegova postelja bit će mesdžid a on će biti u namazu i zikru sve dok se ne probudi!».

Sličnu predaju bilježi Ibnu-s-Sunni, od Ebu Umame el-Bahilija, r.a, u kojoj
Vjerovjesnik, s.a.v.s, kaže: «Ko legne s abdestom i bude zikr činio Allaha Uzvišenog dok ga san savlada, neće se prevrnuti ni jedanput u toku sna, moleći Allaha Uzvišenog za dunjalučko ili ahiretsko dobro, a da mu On to ne usliša!».

Ima predaja, koje doduše Ebu Hatim i Zehebi smatraju slabim a Albani čak apokrifnim,u kojima će osoba s abdestom koja umre spavajući dostići stepen šehida. U Enesovoj, r.a, predaji doslovce stoji:
«Ko zanoći s abdestom, pa tu noć umre – umro je kao šehid!».

Rezimirajući naprijed navedeno, može se sa sigurnošću utvrditi da je mendub – lijepo leći s abdestom, kako navode Buhari i Muslim, pa se treba truditi, kada za to imamo mogućnosti, da tako i postupimo. Na kraju, treba pripomenuti da ko i ne uzme abdest prije odlaska na počinak - nije griješan, jer mu to nije obaveza!


Leći na desnu stranu

Brojne predaje ukazuju na činjenicu da je Poslanik islama, s.a.v.s, lijegao na desnu stranu i preporučivao svojim sljedbenicima da to čine. U nastavku naprijed citirane predaje El-Beraa b. 'Aziba, r.a, Vjerovjesnik, s.a.v.s, kaže: «...zatim lezi na svoju desnu stranu!».
Ova preporuka temelji se, kako navode Ibn Hadžer, Ibnu-l-Dževzi i dr, na zdravstvenim razlozima, jer je za tijelo daleko zdravije spavanje na desnoj strani. Naime, islamski učenjaci tvrde da je mnogo bolje leći, u početku, kako i hadis nalaže na desnu stranu, a onda kasnije leći na lijevu stranu. Oni to obrazlažu činjenicom da ležanje prvo na desnoj strani spusti i složi hranu a, nakon toga, ležanje na lijevoj strani doprinosi jetri i drugim organima da bolje probave hranu i učine je korisnijom za tijelo.
Zabrana ležanja na stomaku

Allahov Poslanik, s.a.v.s, upozoravao je one koji su ležali na stomaku, kazavši da taj položaj Allah Uzvišeni ne voli. U novije vrijeme medicina dolazi do zaključka da je taj položaj prilikom spavanja, uistinu, štetan po čovjeka i njegovo zdravlje.
Poslanik islama, s.a.v.s, prije četrnaest stoljeća, kako prenosi Ebu Hurejre, r.a, upozorio je jednog ashaba koji je spavao na sofi njegove džamije na stomaku: «Allah, uistinu, mrzi ovaj položaj!».

Zna se da će stanovnici Džehennema biti u takvom položaju: okrenuti licem i stomakom ka tlu, odnosno vatri. Poslanik, s.a.v.s, je u jednoj predaji, koju prenosi Ebu Umame, r.a, upozorio da se ne spava na licu i stomaku okrenutim ka zemlji, naglasivši:
«To je džehennemsko spavanje!».Staviti desnu ruku ispod obraza


Osoba će, kada legne na desnu stranu, desnu ruku staviti ispod svog obraza, što se temelji, posredstvom poznatog ashaba Huzejfe, r.a, na vjerodostojnoj predaji u kojoj se ističe:
«Kada bi Resulullah, s.a.v.s, legao u postelju stavio bi desnu ruku ispod svog obraza».Dova prilikom lijeganja


U hadiskim zbirkama spominje se više različitih dova koje je Allahov Poslanik, s.a.v.s, učio prilikom odlaska na počinak. Spomenut ćemo neke:

El-Bera' b. 'Azib, r.a, prenosi da je Poslanik, s.a.v.s, kada bi krenuo u postelju, legao na desnu stranu i proučio bi:
«Allahumme eslemtu nefsi ilejke, ve vedždžehtu vedžhi ilejke, ve fevvedtu emri ilejke, ve eldže'tu zahri ilejke, ragbeten ve rehbeten ilejke, la meldže'e ve la mendža minke illa ilejke. Amentu bi Kitabikellezi enzelte ve bi Nebijjikellezi erselte». - «Allahu, Tebi se predajem, Tebi okrećem svoje lice, Tebi prepuštam svoju sudbinu, od Tebe tražim pomoć i zaštitu, iz žudnje i strahopoštovanja prema Tebi, nema utočišta i spasa od Tebe mimo Tebe. Vjerujem u Knjigu koju si objavio i u Vjerovjesnika kojeg Si poslao!».

Huzejfe, r. a, prenosi da bi Vjerovjesnik, s.a.v.s., kada bi legao u postelju, stavio desnu ruku ispod obraza i proučio: «Allahumme bismike emutu ve ahja» -
«S Tvojim imenom, Allahu, umirem i živim!».Zikr prije spavanjaNajbolje bi bilo biti u zikrullahu sve dok nas san ne savlada. Ukoliko bismo se tako ponašali to bi se tretiralo, kako je već navedeno u jednoj predaji, kao da smo u zikru sve dok se ne probudimo. Lijepo bi bilo, prije spavanja, proučiti tespih, tahmid i tekbir. Naime, Fatima, r.a, Vjerovjesnikova, s.a.v.s, kćerka, radila je težak posao, pa se požalila ocu na težak život, očekujući da joj nađe slugu, koji bi je mogao zamijeniti, na što je Poslanik, s.a.v.s, njoj i Aliji, r.a, preporučio:
«Hoćete li da vas dvoje uputim na nešto što vam je bolje od sluge?! Kada pođete na spavanje proučite: Subhanallahi - 33 puta, El-hamdu lillahi - 33 puta i Allahu ekber - 34 puta i to će vam biti bolje od bilo kakvog sluge!»Vrijednost zikrullaha prilikom spavanja

Vanredne nagrade predviđaju se za one koji prouče, prilikom odlaska na spavanje, sljedeći zikr: «La ilahe illellahu vahdehu la šerike leh. Lehu-l-mulku ve lehu-l-hamdu ve huve 'ala kulli šej'in kadir. La havle ve la kuvvete illa billah. Subhanellahi ve-l-hamdu lillahi ve la ilahe illallahu vallahu ekber!» - «Nema boga osim Allaha jedinog. Njemu nikoga kao druga ne pripisujem! Njemu pripada vlast, svaka hvala i On je nad svim moćan! Slava i hvala Allahu, nema drugog boga osim Njega i Allah je najveći!». Ko ove riječi bude učio prije nego zaspi, Vjerovjesnik, s.a.v.s, u predaji Ebu Hurejrea, r.a, obećava da će mu
Allah Uzvišeni oprostiti grijehe, pa makar ih imao koliko pjene na moru!!!Učenje kur'anskih sura i ajeta


Lijepo je proučiti naveče dva posljednja ajeta sure El-Bekara, kako je preporučio Allahov Poslanik, s.a.v.s, u autentičnim predajama, koje prenose Buhari i dr. Takođe je lijepo proučiti prije nego se legne sure Es-Sedžde i El-Mulk, kako je činio Vjerovjesnik, s.a.v.s, a kako bilježe Tirmizi i Nesai.

Posebno je dobro, radi zaštite, proučiti prije spavanja sure El-Ihlas, El-Felek i En-Nas. To je činio i Allahov Poslanik, s.a.v.s. Aiša, r.a, prenosi da je Poslanik, s.a.v.s, svaku noć, kada bi legao u postelju, sakupio ruke i proučio, pušući u njih: Kul huvellahu ehad, Kul e'uzu bi Rabbi-l-felek i Kul e'uzu bi Rabbi-n-nas,
a onda bi rukama potrao po svome tijelu, počevši od glave i lica, pa sve dokle bi mogao doprijeti. To je činio tri puta.

Inače, pohvalno je učenje bilo koje sure iz Kur'ana prilikom odlaska u postelju, jer ko to učini, kako kaže Poslanik, s.a.v.s, u predaji Šeddada b. Evsa, r.a,
«Allah odredi jednog meleka koji ne dozvoljava da mu se približi nešto što bi ga uznemirilo!»

Imam Nevevi navodi dvije predaje Alije b. ebi Taliba, r.a, u vezi s učenjem kur'anskih ajeta. U prvoj predaji, za koju Nevevi tvrdi da je autentična prema uvjetima Buharija i Muslima, Alija, r.a, kaže:
«Nisam sreo ni jednu pametnu i odraslu osobu, koja prije spavanja nije proučila posljednja tri ajeta sure El-Bekare!», a u drugoj predaji, koja se ocjenjuje dobrom, navodi: «Nisam vidio ni jednu punoljetnu osobu koja je primila islam da je zaspala prije nego je proučila Ajetu-l-kursiju!».El-Kafirun je zaštita od širka

Dobro bi bilo proučiti suru El-Kjafirun prije spavanja. Poslanik, s.a.v.s, to je definirao kao zaštitu od širka. Obraćajući se Nevfelu, r.a, on mu napominje:
«Prouči Kul ja ejjuhe-l-kjafirun do kraja, a zatim spavaj, jer će ti ona biti zaštita od širka!».


Ajetu-l-kursijom štiti se do svanuća


Ajetu-l-kursija je ajet koji se uči u raznim prilikama. Njegova važnost i značaj je, uglavnom, poznat. Značajno je napomenuti da Ajetu-l-kursija, ukoliko je neko cijelu prouči prije spavanja, kako navode autentični izvori, postaje uzrokom da Allah, dž.š., toj osobi odredi čuvara tako da joj se šejtan ne približi u toku noći, sve do svanuća!


MirisLjiljana

Web stranice

ISLAMSKE TEME40 Hadisa o Ramazanu

73 Hadisa Allahovog Poslanika Muhammeda a.s.

60 Nacina Brisanja Grijeha

Lijepa Allahova Imena

Zelis Li

Buket Ruza

Dzennet

Gospodaru moj

Poucne price

Blagodati i koristi sadake

Vjernice u Dzennetu

Najpravedniji covjek

Mdrosti

Dove

Savjet sestri

Savjeti za uspijeh u braku

Ilahije

Ne budi tuzan , Allah je s tobom

Vrijednost sure Ihlas

Lejletu-L- Kadr

Galerija Slika

Selam islamski pozdrav

15 Razloga da se ne gubi vrijeme

Edeb prema Poslaniku, s.a.v.s.

Allahova Velicina

Bajram Serif Mubarek Olsun

Dova pri ulasku u stan (kucu)

Uputa tragaocima pravog puta

25 dova iz Kur’an-i-kerima

Uzroci srece i obiljezja sretnih

Svijet Casnih Meleka

Spominjanje Allaha dž.š

35 Vrijednosti Kelimetul-Tevhida

Deset stvari za koje te Allah nece pitati

Islamski bonton ophodjenja prema roditeljima

Jetimi

Da li trebamo sakriti mahanu brata muslimana ?

Selam Alejkum

Poziv u Dzennet

Neke blagodati vjere Islama

Transkripcija Kur'anskih suri

Fadileti i koristi vjerovanja u Allahovo određenje

Jedan dan sa Allahovim Poslanikom s.a.v.s.

Poslanikove supruge i razlozi njegova višeženstva

Tajne liječenja hurmama

Odabrane Poslanikove dove

Namaz

31 savjet o dobrocinstvu prema roditeljima

Volim te u ime Allaha s.w.t.

Volim te u ime Allaha

Sura Al-Fatiha

Biserje naše povijesti

Sta trebamo uraditi prije odlaska na spavanje

Slijedimo naseg Miljenika Muhammeda s.a.w.s

Blagost i ostavljanje srdžbe

IMENA I NAZIVI KUR'ANA A.Š.

Kako Zaraditi Dzennet

Zelite li sebi ovakav zavrsetak

Razgovor Poslanika Muhammeda a.s. s njegovim ashabima r.a.

Jeli vas dom - islamski dom

Djela kojima Allah swt brise grijehe

ZAŠTO TE VRIJEĐAJU, O BOŽIJI POSLANIČE?

Gdje je sve propisano učiti Salevate

Sa malo zahmeta do - Allahovog - rahmeta

Gospodaru moj, uvedi Salima u okrilje Svoje milosti!!!

272 kratke zanimljivosti o islamu

Gospodaru moj, Ti usliši molbu moju!

LJUBAV PREMA ALLAHU dž.š.

ISTINSKA LJUBAV PREMA ALLAHU DŽ.Š.

STVARI KOJE POMAŽU U POSTIZANJU LJUBAVI PREMA ALLAHU DŽ.Š.

Ne tuguj jer Gospodar tvoj grijehe prasta i pokajanja prima

Kako zaradio tako i potrosio

Od rođenja pa do smrti

Kako iskoristiti deset dana zul-hidžeta

O kurbanu

Lijepe islamske navike

Bajram Serif Mubarek Olsun

Moral i ponasanje

Džennet - njegove vrijednosti i ljepote

KORISTI OD LIJEPOG AHLAKA

POMOZIMO ELMI BOŠKAILO U IME ALLAHA!!!

20 kratkih zanimljivosti o islamu

Med kao lijek

S.O.S PALESTINA-POMOZIMO NAROD PALESTINE

Ljubav učenja Kur`ana

Imena Dženneta

Imena sudnjeg dana

Savjeti za dobro druzenje

Faktori šejtanske nemoći

KAZIVANJA POKAJNIKA

DVIJE OSOBE

Zavidnost

Kralj i Melek smrti

Mali Tahir

Ispovijest zene koja nije mogla vidjeti Kabu

100 načina kako pomoći Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem

Domen pojedinca 26/100

Na domenu porodice i zajednice 38/100

U domenu obrazovanja i onih u njemu 49/100

Među vođama, daijama i studentima 65/100

Na području sredstava informisanja i naučnih kružoka: 77/100

Na području dobrotvornih i misionarskih organizacija 84/100

Na području interneta i među vlasnicima internet stranica (kao i administratorima i moderatorima foruma i sl.) 90/100

Na stepenu bogatih i islamskih vlasti 99/100

GRIJESI I KAJANJE

Kako biti uspješan muž

BLAGODATI KUR’ANA

Najbolje Dove

Ogranci imana

To je Allah swt

Dzennet

Susret sa Gospodarem

Moral i ponasanje

ALLAHOVA DZ.S MILOST

KUDSI HADISI - hadisi u kojima se nalazi Allahov govor

I vidio sam covjeka od mog ummeta...

GRIJEŠENJE I OPROST MEĐU BRAĆOM

Drugome traži trn u oku, a u svome ne vidi gredu!?

Vrijednost pojedinih sura

Allahova swt plemenitost

Na putu ka Allahu

SEJTANOVA ISPOVIJEST

Dijalog o ženi

Osam mes'ela za 33 godine

Zanimljivosti o islamu

Tvoja majka

Ocekuj najljepse od Allaha s.w.t

Znakovi lijepog zavrsetka

Razgovor sa suzom

Jetim >> siroče <<

Deset različitih fraza koje lahko vode u Džennet


MOJI FAVORITI

BROJAČ POSJETA
881895

Powered by Blogger.ba