MirisLjiljana

.

06.10.2008.

Spominjanje Allaha dž.š

                                                         Spominjanje Allaha dž.š

Ne dozvoli da te dunjalučke misli odvedu od sjećanja na svoga Gospodara, pa da ne budeš od onih koji su izgubljeni.
Na ovo ukazuje Uzvišeni:
«O vjernici, neka vas imanja vaša i djeca vaša ne zabave od sjećanja na Allaha. A oni koji to čine, bit će izgubljeni.» (Sura Al-Munafiqun, 9. ajet).

Sjećanje na Allaha s.w.t. je bolje od same dove, jer je sjećanje na Allaha zahvaljivanje Uzvišenom, dok je dova molba da ti Allah s.w.t. dadne ono što ti je potrebno.


VRSTE SJEĆANJA NA ALLAHA:
*

- Spominjanje Allahovih lijepih imena i svojstava kao i zahvaljivanje odnosno zikr (Subhanallah, Elhamdulillah, Allahu ekber).
*
- Spominjanje Allahovih zapovijedi i zabrana, npr. Allah je zabranio... ili Allah je dozvolio...
*
- Spominjanje Allahovih blagodati.
*
- Sjećanje na Allaha može biti srcem ili jezikom, a može biti i zajedno što je najbolje.
*
- Spominjanje Allaha čisti i glanca srce, a kada ono oboli, onda ga sjećanje na Gospodara liječi.
*
- Sve što više spominješ Allaha u tebi se budi ljubav i nestrpljenje da se sretneš s Njim.
*
- Spominjanje Allaha progoni, muči i suzbija šejtana, a izaziva zadovoljstvo Milostivoga. Ono raspršuje tugu, brigu i žalost, a u srce unosi veselje, radost i razdraganost.
*
- U Hadisu Kudsi se navodi: «Kaže Uzvišeni, ko me se sjeti u sebi, Ja se sjetim njega u sebi, ko me spomene u društvu, Ja njega spomenem u još boljem društvu...»
*
- Često sjećanje na Allaha najbolja je garancija da će čovjek biti pošteđen licemjerstva, jer se licemjeri rijetko sjećaju Allaha.
*
Na ovo upozorava i Uzvišeni: «Licemjeri misle da će Allaha prevariti, i On će ih za varanje njihovo kazniti. Kada ustaju da molitvu obave, lijeno se dižu, i samo zato da bi se pokazli pred svijetom, a Allaha gotovo da i ne spomenu.» (Sura An-Nisa', 142. ajet).
*

Uzvišeni Allah je rekao:
*

"O vjernici, bojte se Allaha i govorite samo istinu,On
će vas za vaša dobra djela nagraditi i grijehe vam oprostiti."
(Al-Ahzab: 70-71).

"K Njemu se dižu lijepe riječi, i dobro djelo On
prima."
(Fatir: 10).

"Sjećajte se vi Mene, i Ja ću se vas sjetiti, i zahvaljujte Mi."
(Al-Bakara: 152).

"O vjernici, često Allaha spominjite."
(Al-Ahzab: 41).

"I muškarcima koji često spominju Allaha i ženama
koje često spominju Allaha."
(Al-Ahzab: 35).

"Za one koji i stojeći i sjedeći i ležeći Allaha
spominju."
(Ali-Imran: 191).

"O vjernici, kad se s kakvom četom sukobite, smjeli
budite i neprestano Allaha spominjite."
(Al-Anfal: 45).

"A kad završite obrede vaše, opet spominjite Allaha,
kao što spominjete pretke vaše, i još više Ga spominjite."
(Al-Bakara: 200)

"Neka vas imanja vaša i djeca vaša ne zabave od
sjećanja na Allaha."
(Al-Munafikun: 9).

"Ljudi koje kupovina i prodaja ne ometaju da Allaha
spominju i koji molitvu obavljaju i milostinju udjeljuju."
(An-Nur: 37).

"I spominji Gospodara svoga ujutro i naveče u sebi,
ponizno i sa strahopoštovanjem i ne podižući jako glas i ne
budi nemaran."
(Al-A'raf: 205).

VRIJEDNOSTI ZIKRA

*

Rekao je Allahov Poslanik : "Hoćete li da vas
obavijestim o najboljim djelima koja su najodabranija kod
vašeg Gospodara i na najvišem stepenu, koja su vam bolja od
udjeljivanja zlata i srebra, i bolja od sukoba sa neprijateljem
u kome bi ih vi ubijali a i oni vas? "'Svakako' odgovoriše
oni. On reče: "Spominjanje (zikr) Allaha    "

Rekao je Allahov Poslanik    :
-"Predvodit će vas Muferriduni."
-"Ko su Muferriduni Allahov Poslaniče?" upitaše
ashabi.
-"Oni koji često spominju Allaha i one koje često
spominju Allaha"- odgovori Allahov Poslanik    

Od Abdullaha bin Busre r.a. se prenosi da je neki
čovjek rekao: "O Allahov Poslaniče, zaista mi je puno propisa
islama, pa mi kaži nešto što ću uvijek (moći) izvršavati"
On mu je rekao: "Neka ti je jezik stalno vlažan od
zikra (spominjanja) Allaha."

Prenosi se od Allahovog Poslanika     da je rekao:
"Primjer onoga koji zikr čini (spominje) svoga Gospodara i
onoga koji ga ne spominje je kao primjer živog i mrtvog."

Prenosi se od Allahovog Poslanika     da je rekao: "Ko
sjedne na nekom mjestu a pritom ne spomene Allaha  stići
će ga sržba od Allaha, i ko se nasloni na nekom mjestu, a
pritom ne spomene Allaha  stići će ga sržba od
Allaha."(riječ sržba je još sa značenjem: kazna, propast.)

*

VRIJEDNOST IZGOVARANJA ELHAMDU LILLAH, LA
ILAHE ILLA-LLAH I SUBHANALLAH

*

I rekao je: "ko kaže:
 "SUBHANALLAHI VE BI HAMDIHI"
(Slavljen je Allah i Njemu pripada sva hvala), oprošteni
su mu grijesi pa makar ih bilo koliko morske pjene."

Rekao je Allahov Poslanik: "Dvije riječi lahke za
jezik (izgovaranje), teške na vagi, drage Milostivom:
"SUBHANALLAHI VE BI HAMDIHI,
SUBHANALLAHIL-AZIM"
(Neka je slavljen i hvaljen Uzvišeni Allah, neka je
slavljen Allah Veličanstveni)."

Rekao je Allahov Poslanik    : "Da kažem:
 "SUBHANALLAHI, VEL-HAMDU LILLAHI, VE LA
ILAHE ILLELLAHU, VALLAHU EKBER"
(Neka je slavljen Allah, hvala Allahu nema drugog
boga osim Allaha, On je najveći), draže mi je od cijelog
dunjaluka."

Rekao je Allahov Poslanik    : "Četiri riječi su najdraže
Allahu bez obzira kojom od njih započeo:
 "SUBHANALLAHI, EL-HAM DULILLAHI, LA
ILAHE ILLALLAHU, ALLAHU EKBER"
(Slavljen je Allah I njemu pripada svaka hvala, Nema
boga osim Allaha, Allah je najveći.)

Rekao je Allahov Poslanik    :"Hoće li neko od vas da
zaradi svakoga dana hiljadu sevapa." "Kako će neko od nas
da zaradi hiljadu sevapa". upita neko od prisutnih; "Neka
kaže sto puta "SUBHANALLAH" pišu mu se
hiljadu sevapa i brišu hiljadu grijeha" odgovori Allahov
Poslanik
Od majke pravovjernih Džuvejrije  se prenosi da je
Allahov Poslanik izašao od nje rano, nakon što je klanjao
sabah, a ona je ostala na mjestu gdje je klanjala. Zatim se
vratio kada ja nastupilo vrijeme duha (namaza), a ona je i
dalje sjedila na svom mjestu, pa joj je rekao: "Još uvijek si
ondje gdje sam te ostavio?" Rekla sam: da. Tada je Allahov
Poslanik rekao: "Nakon što sam otišao rekao sam četiri
riječi tri puta, kada bi ih vagali s onim što si rekla (proučila)
od jutros bile bi teže od njih, a te riječi su:
 "SUBHANALLAHI ADEDE HALKIHI, SUBHANALLAHI
RIDA NEFSIHI, SUBHANALLAHI ZINETE
ARŠ IHI, SUBHANALLAHI MIDADE KELIMATIHI.
(Slavljen je Allah i Njemu pripada hvala, koliko ima
njegovih stvorenja, koliko je On zadovoljan, koliko je težak
Njegov arš, i koliko ima tinte s kojom su (ispi-sane) Njegove
riječi.)"


 

 

Gospodaru naš, molimo Te Tvojim lijepim imenima i visokim svojstvima da
obnoviš iman u našim srcima. Gospodaru naš, učini nam iman dragim i uljepšaj ga u našim
srcima, a omrzni nam nevjerstvo, grijeh i nepokornost i učini nas od upućenih.
Slavljen neka je Gospodar svake veličine i visoko je On iznad onoga šta Mu pripisuju i
neka je selam i spas poslanicima, i neka je hvala Allahu, Gospodaru svjetova.
AMIN! AMIN! AMIN!
MirisLjiljana

Web stranice

ISLAMSKE TEME40 Hadisa o Ramazanu

73 Hadisa Allahovog Poslanika Muhammeda a.s.

60 Nacina Brisanja Grijeha

Lijepa Allahova Imena

Zelis Li

Buket Ruza

Dzennet

Gospodaru moj

Poucne price

Blagodati i koristi sadake

Vjernice u Dzennetu

Najpravedniji covjek

Mdrosti

Dove

Savjet sestri

Savjeti za uspijeh u braku

Ilahije

Ne budi tuzan , Allah je s tobom

Vrijednost sure Ihlas

Lejletu-L- Kadr

Galerija Slika

Selam islamski pozdrav

15 Razloga da se ne gubi vrijeme

Edeb prema Poslaniku, s.a.v.s.

Allahova Velicina

Bajram Serif Mubarek Olsun

Dova pri ulasku u stan (kucu)

Uputa tragaocima pravog puta

25 dova iz Kur’an-i-kerima

Uzroci srece i obiljezja sretnih

Svijet Casnih Meleka

Spominjanje Allaha dž.š

35 Vrijednosti Kelimetul-Tevhida

Deset stvari za koje te Allah nece pitati

Islamski bonton ophodjenja prema roditeljima

Jetimi

Da li trebamo sakriti mahanu brata muslimana ?

Selam Alejkum

Poziv u Dzennet

Neke blagodati vjere Islama

Transkripcija Kur'anskih suri

Fadileti i koristi vjerovanja u Allahovo određenje

Jedan dan sa Allahovim Poslanikom s.a.v.s.

Poslanikove supruge i razlozi njegova višeženstva

Tajne liječenja hurmama

Odabrane Poslanikove dove

Namaz

31 savjet o dobrocinstvu prema roditeljima

Volim te u ime Allaha s.w.t.

Volim te u ime Allaha

Sura Al-Fatiha

Biserje naše povijesti

Sta trebamo uraditi prije odlaska na spavanje

Slijedimo naseg Miljenika Muhammeda s.a.w.s

Blagost i ostavljanje srdžbe

IMENA I NAZIVI KUR'ANA A.Š.

Kako Zaraditi Dzennet

Zelite li sebi ovakav zavrsetak

Razgovor Poslanika Muhammeda a.s. s njegovim ashabima r.a.

Jeli vas dom - islamski dom

Djela kojima Allah swt brise grijehe

ZAŠTO TE VRIJEĐAJU, O BOŽIJI POSLANIČE?

Gdje je sve propisano učiti Salevate

Sa malo zahmeta do - Allahovog - rahmeta

Gospodaru moj, uvedi Salima u okrilje Svoje milosti!!!

272 kratke zanimljivosti o islamu

Gospodaru moj, Ti usliši molbu moju!

LJUBAV PREMA ALLAHU dž.š.

ISTINSKA LJUBAV PREMA ALLAHU DŽ.Š.

STVARI KOJE POMAŽU U POSTIZANJU LJUBAVI PREMA ALLAHU DŽ.Š.

Ne tuguj jer Gospodar tvoj grijehe prasta i pokajanja prima

Kako zaradio tako i potrosio

Od rođenja pa do smrti

Kako iskoristiti deset dana zul-hidžeta

O kurbanu

Lijepe islamske navike

Bajram Serif Mubarek Olsun

Moral i ponasanje

Džennet - njegove vrijednosti i ljepote

KORISTI OD LIJEPOG AHLAKA

POMOZIMO ELMI BOŠKAILO U IME ALLAHA!!!

20 kratkih zanimljivosti o islamu

Med kao lijek

S.O.S PALESTINA-POMOZIMO NAROD PALESTINE

Ljubav učenja Kur`ana

Imena Dženneta

Imena sudnjeg dana

Savjeti za dobro druzenje

Faktori šejtanske nemoći

KAZIVANJA POKAJNIKA

DVIJE OSOBE

Zavidnost

Kralj i Melek smrti

Mali Tahir

Ispovijest zene koja nije mogla vidjeti Kabu

100 načina kako pomoći Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem

Domen pojedinca 26/100

Na domenu porodice i zajednice 38/100

U domenu obrazovanja i onih u njemu 49/100

Među vođama, daijama i studentima 65/100

Na području sredstava informisanja i naučnih kružoka: 77/100

Na području dobrotvornih i misionarskih organizacija 84/100

Na području interneta i među vlasnicima internet stranica (kao i administratorima i moderatorima foruma i sl.) 90/100

Na stepenu bogatih i islamskih vlasti 99/100

GRIJESI I KAJANJE

Kako biti uspješan muž

BLAGODATI KUR’ANA

Najbolje Dove

Ogranci imana

To je Allah swt

Dzennet

Susret sa Gospodarem

Moral i ponasanje

ALLAHOVA DZ.S MILOST

KUDSI HADISI - hadisi u kojima se nalazi Allahov govor

I vidio sam covjeka od mog ummeta...

GRIJEŠENJE I OPROST MEĐU BRAĆOM

Drugome traži trn u oku, a u svome ne vidi gredu!?

Vrijednost pojedinih sura

Allahova swt plemenitost

Na putu ka Allahu

SEJTANOVA ISPOVIJEST

Dijalog o ženi

Osam mes'ela za 33 godine

Zanimljivosti o islamu

Tvoja majka

Ocekuj najljepse od Allaha s.w.t

Znakovi lijepog zavrsetka

Razgovor sa suzom

Jetim >> siroče <<

Deset različitih fraza koje lahko vode u Džennet


MOJI FAVORITI

BROJAČ POSJETA
881895

Powered by Blogger.ba