MirisLjiljana

.

25.09.2008.

Najvrednija noć- Lejletu-L- Kadr

                                                   

 

                                                   Najvrednija noć- Lejletu-L- Kadr

 

                                                              Bismillahi-r-Rahmani-r-Rahim

INNA ENZELNAHU FI LEJLETIL KADR. VE MA EDRAKE MA LEJLETUL KADR. LEJLETUL KADRI HAJRUN MIN ELFI ŠEHR. TENEZZELUL MELAIKETU VERRUHU FIHA BI IZNI RABBIHIM MIN KULLI EMR. SELAMUN HIJE HATTA MATLEIL FEDŽR.

                                                                                          

" Mi smo ga počeli objavljivati u noći kadr. A šta ti misliš šta je noć Kadr? Noć kadr je bolja od hiljadu mjeseci. Meleki i Džibril, s dozvolom gospodara svoga, spuštaju se u njoj zbog odluke svake. Sigurnost je u njoj sve dok zora ne svane." (El- Kadr,1-5)

                               
Šta je prethodilo prvoj objavi?


Pet godina prije početka objave, kada je Poslanik imao 35 godina, svakog se ramazana povlačio u pećinu Hira na vrhu Džebelin - nura (Brda svjetlosti) nedaleko od grada Meke.

Svaki od tih ramazana proveo bi u dubokom razmišljanju o stvaranju i smislu svega što ga okružuje. Tu je živio tjelesno skromnim, duševno raskosnim i usamljenim životom. Po povratku u grad prvo bi tavaf kabu učinio a onda išao kući.

Prije same objave počeli su mu se javljati snovi i što mu se u snu prikazivalo objasnjavalo bi mu se i ostvarivalo sljedećih dana. Ovo je faza jasnih i obistinjenih snova. U sljedećoj fazi Poslaniku se javljaju i obraćaju čudni glasovi.

On bi se osvrtao ali kako nikoga nije vidio i nalazio, čudio bi se i uplašio. Glas nevidljivog počinje se javljati sve češće dok ne poprimi potpuni smisao. Nekada je Poslanik čuo glas iz stijene i iz stabla drveća i taj glas ga je zvao po imenu i selamio ga. - Godine 610. po Isau a.s. na šest mjeseci prije ramazana, Muhammedu s.a.v.s. se navršilo 40 godina i tog ramazana on se po peti put povuče u pećinu Hira na Džebelin- nuru - Brdu svjetlosti.

Uoči Lejletul- Kadra desi mu se nešto posebno. Lik sav sazdan od svjetlosti- Džibrili - Emin obrati mu se i oslovi ga: "Muhammede, ja sam melek Džibril i donosim ti Allahovu poruku da si izabran za Resulullaha." Pošto mu je po drugi put u životu otvorio prsa, očistio srce i dušu, pokazao kako da se abdesti i potpuno očisti, Džibrili-emin naredi Muhammedu da uči. Allahov Poslanik objašnjava taj događaj na ovaj način: "Ja odgovorih Džibrilu: 'Ja ne znam da učim'."

On me obujmi rukama i čvrsto stegne i ponovo naredi da učim. Ja ponovih: "Ja ne znam da učim." On me treći put obujmi i čvrsto stegne a onda me pusti i reče: "Ikre! Čitaj u ime Gospodara tvoga koji stvara. Stvara čovjeka od ugruška! Čitaj, plemenit je Gospodar tvoj! Koji poučava peru. Koji čovjeka poučava onome što ne zna." (El-Alek,1-5)Ovo se dogodilo u mjesecu Ramazanu u noći Kadr.

 

*

*

*

*

*

Uzviseni kaže:
INNA ENZELNAHU FI LEJLETIL KADR. VE MA EDRAKE MA LEJLETUL KADR. LEJLETUL KADRI HAJRUN MIN ELFI ŠEHR. TENEZZELUL MELAIKETU VERRUHU FIHA BI IZNI RABBIHIM MIN KULLI EMR. SELAMUN HIJE HATTA MATLEIL FEDŽR.


" Mi smo ga počeli objavljivati u noći kadr. A šta ti misliš šta je noć Kadr? Noć kadr je bolja od hiljadu mjeseci. Meleki i Džibril, s dozvolom gospodara svoga, spuštaju se u njoj zbog odluke svake. Sigurnost je u njoj sve dok zora ne svane." (El- Kadr,1-5) Ova sura je u cjelosti posvećena Lejletul Kadr.

Poslanik je za ovu suru rekao: "Ko prouči ovu suru biće nagrađen kao da je ramazan postio i 27. noć ramazana u ibadetu proveo." Dok je za noć Kadr rekao: "Ko provede ovu noć u ibadetu nadajući se njegovoj nagradi, biće mu oprošteni svi raniji grijesi."

Arapska riječ El- Kadr ima više značenja. Ona prije svega znači ugled, čast i veličinu i u tom smislu je upotrijebljena u Kur`anu u 91. ajetu sure El- En`am gdje uzvišeni kaže: "Oni ne veličaju Allaha onako kako doliku je njegovoj veličini." Zatim kao Allahovo određenje, pa je u tom smislu upotrijebljena u drugom ajetu sure El-Furkan u kome stoji: "i sve je On stvorio i odredbom odobrio."

Od jezičkog značenja ove riječi zavisi i značenje noći El- Kadr. Ako ova riječ znači ugled, veličinu i čast onda je noć El- Kadr noć ugleda, veličine i časti. Ako pak ova riječ ima značenje predodredjenja, onda je i noć El-Kadr noć u kojoj se svake godine odredjuju sudbine svega što postoji na ovome svijetu.

Prvo mišljenje jeste mišljenje većine. NOĆ KADR JE STEKLA UGLED I ČAST SAMO ZATO ŠTO JE U NJOJ POČELA OBJAVA KUR`ANA! Ako malo bolje pogledamo ajete koji govore o objavi Kur`ana vidjet ćemo da je u njima precizan samo mjesec u kome je počela Objava, dok je noć ostala neodređena.


HA MIM . VEL KITABIL MUBIN. INNA ENZELNAHU FI LEJLETIN MUBAREKETIN, INNA KUNNA MUNZIRIN.


"Ha, Mim. Tako mi Knjige jasne Mi smo počeli da je u blagoslovljenoj noći objavljujemo - i Mi doista opominjemo." (Ed-Duhan,2-3).


INNA ENZELNAHU FI LEJLETIL KADR."Mi smo ga počeli objavljivati u noći Kadr." (El-Kadr,1)

ŠEHRU RAMADANELLEZI UNZILE FIHIL KUR'AN.
"U mjesecu ramazanu počelo je objavljivanje Kurana." (El-Bekare,185).


Prva dva ajeta jasno kažu da je početak objave Kur'ana bila noć koja ovdje nije precizirana. Treći ajet nas vodi samo do mjeseca u kome se nalazi noć u kojoj je počela objava Kur'ana, a to je Ramazani serif, mjesec islamskog posta. Jedno je sigurno, a to je da je noć El-Kadr u Ramazanu i to je u njegovoj posljednjoj desetini.

Poslanik a.s. kaže: "Isčekujte noć El-Kadr u zadnjih deset dana Ramazana." Hadis bilježi Muslim i Buharija, a Buharija dodaje: "u zadnjih deset neparnih noći". Noć Kadr je vrijednija, važnija i značajnija od svih vrijednih, važnih i značajnih noći u Islamu. Njenim imenom je nazvana i sura u Kur'anu. U njoj je počela objava Kur'ana. Ibni Abbas r.a. je rekao da se riječi uzvišenog:
VEBTEGU MA KETEBELLAHU LEKUM.
"i tražite ono što vam je Allah odredio…" (El_Bekara 187);
odnose na noć El-Kadr.

Allah je ovu noć nazvao Lejletun-mubareketun-blagoslovljenom, Lejletul-Kadr, časnom, a zatim je skrio, kao što je sakrio i Svoje najvažnije ime i najvažniji namaz. Ko provede ovu noć u ibadetu: učenju Kurana, klanjanju, razmišljanju, materijalnom pomaganju bližnjih, siromašnih i jetima… biće mu oprošteni raniji grijesi.

Vrijednost Noći kadr


1. Koliko je ta noć vrijedna najbolje se vidi iz samoga Kur'ana. Naime, u Kur'anu se o njoj govori na dva mjesta, od kojih je jedno kompletna 97. sura, koja je po njoj i dobila ime.


2. U drugom ajetu te sure kaže se: "A ko će ti reći šta je Noć kadr?" Onaj ko proučava Kur'an primijetit će da, kada god Uzvišeni počne pitanje riječima "A ko će ti reći..." (we ma edrake...), On time skreće pažnju na onoga kome se obraća na nešto što je veoma važno. Dakle, ovdje, na taj način, najavljuje govor o najvažnijoj i najodabranijoj noći.


3. U trećem ajetu te sure kaže se: "Noć kadr bolja je od hiljadu mjeseci!" Naravno, time se misli na mjesece u kojima nema te noći. Mnogi su pretvarali tu cifru u godine, pa su dosli do zanimljivog podatka da je ta noć vrednija od osamdeset tri godine i četiri mjeseca u kojima nema te noći! Tumačeći ovaj ajet, mufessiri kažu da se time misli da su dobra djela uradjena u toj noći, ako se kompletna provede u činjenju dobrih djela, vrednija nego sva dobra djela urađena u periodu od osamdeset tri godine i četiri mjeseca. Time se traži od vjernika da tu noć provedu što više, a po mogućnosti i cijelu, u činjenju dobrih djela.


4. U toj suri ona se naziva "Noć sudbine" (lejletul-kadr) i spasom (selam), a u suri "Ed-Duhan" opisuje se kao blagoslovljena noć (fi lejletin mubareketin).


5. Pored toga, i'tikaf, tj. boravak u džamiji zadnjih deset dana i noći u ramazanu, radi ibadeta, propisan je svakako i zbog toga da bi se ta noć provela u činjenju dobrih djela i tako zaradila velika nagrada koja se samo na taj način može steći.

Noć vrednija od hiljadu mjeseci


Mnogi mufessiri navode predaju Ibn Abbasa i Mudžahida da je jedan čovjek iz Benu Israila nosio oružje i učestvovao u borbi na Allahovom putu hiljadu mjeseci, što je zadivilo Muhammeda, s.a.v.s, i ashabe. Poslanik ,s.a.v.s, zaželio je nešto slično i svojim sljedbenicima, pa se obratio Uzvišenom Allahu riječima: "Gospodaru, ljudima iz moga ummeta dati su najkraći životi i najmanja mogućnost da urade dobra djela!" Zato mu je Allah dao Noć kadr i rekao mu da je ibadet njegovih sljedbenika u toj noći vredniji od hiljadu mjeseci džihada u kojima je proveo taj čovjek iz Benu Israila.


Malik u svome Muvettau navodi slijedeću predaju: "Allahovom Poslaniku, s.a.v.s, pokazani su životi prethodnih naroda, pa je izgledalo da su životi njegovih sljedbenika skraćeni da ne bi mogli uraditi dobrih djela koliko su ih činili prethodni narodi u toku svojih dugih života. Zato mu je Allah dao Noć Kadr i učinio je vrednijom od hiljadu mjeseci."


I Kur'an i hadis govore o tome da su prve generacije ljudi živjele daleko duže nego što danas ljudi žive. Tako npr., u Kur'anu za Nuha, a.s, stoji da je boravio među svojim sunarodnicima i pozivao ih na pravi put devet stotina i pedeset godina.

A u nekim hadisima izričito se navodi da su prve generacije ljudi daleko duže živjele i da su fizički bili daleko krupnije od današnjih ljudi, te da se vremenom smanjivalo i jedno i drugo, sve do ummeta Muhammeda, s.a.v.s. Te dvije predaje, takodjer, govore o tome, pa se iz svega može zaključiti da je Noć kadr data sljedbenicima Muhammeda, s.a.v.s, kako bi je, po mogućnosti, provodili u ibadetu i tako zaradili sevape koje su prijašnji narodi mogli zaraditi tokom svojih dugih života.


Šta činiti u toj noći?


Iz svega navedenog jasno se vidi da je Noć kadr prilika kakva se samo jednom u toku cijele godine pojavljuje, pa zato vjernici treba da se potrude da se okoriste njenim blagodatima i da uberu njene plodove. U tome smislu Poslanik, s.a.v.s, kaže: "Onome ko provede Noć kadr u ibadetu, vjerujući i nadajući se Allahovoj nagradi, Allah će mu oprostiti sve prethodne grijehe!"

Dakle, tu noć treba provesti u klanjanju dobrovoljnog (nafila) namaza, učenju Kur'ana, učenju različitih oblika zikra (tekbir, tehlil, tahmid, tesbih...), tj. sjećanja na Allaha, dž.s., obraćanju Uzvišenom putem dove i tevbom, tj. pokajanjem, te traženjem oprosta od Najmilostivijeg od svih milostivih.


Posebno te noći Uzvišenom treba upućivati slijedeću dovu: ALLAHUMME INNEKE 'AFUVVUN, TUHIBBUL-'AFVE, FA'FU ANNI! (Allahu moj, zaista si Ti onaj koji prašta i voliš da praštaš, pa oprosti meni!).

To vidimo iz hadisa u kojem stoji da je Aisa, r.a, jednom prilikom upitala Vjerovjesnika, s.a.v.s: "Kada bih znala koja noć je Noć kadr, šta bi trebalo u njoj da izgovaram?", pa joj je on odgovorio: "Izgovaraj: ALLAHUMME INNEKE 'AFUVVUN, TUHIBBUL-'AFVE, FA'FU ANNI!" Kako prenosi H.Aisa, Poslanik, s.a.v.s, je bio inače darežljiv i puno je činio ibadet, ali to je pojačavao u zadnjih deset dana i noći ramazana. On bi cijele noći provodio u ibadetu i skoro nikako ne bi spavao.

Pored toga, budio je sve članove svoje porodice u tim noćima, kako bi ih i oni proveli u ibadetu. Iz svih navedenih predaja jasno je da bi na taj način trebalo da postupaju svi oni koji žele provesti Noć kadr u ibadetu i tako zaslužiti veliku nagradu kod Allaha, dž.s.


U vezi sa i'tikafom treba napomenuti da se ne treba ograničavati, kao što je kod nas uobičajeno, na to da samo jedan ili dva čovjeka budu u i'tikafu zadnjih deset dana ramazana. Na osnovu prakse Muhammeda, s.a.v.s, može se zaključiti da je ispravno i poželjno da vjernici provedu jedan dio vremena u džamiji, pored obaveznih namaza, čineći ibadet i učestvujući koliko bilo u i'tikafu. To je pohvalno djelo i treba ga uvoditi u našu praksu.


Molim Uzvišenog da nam ukabuli naše ibadete i djela tokom ramazana a da nam ova noć prođe onako kako Milostivi od nas očekuje. Amin!MirisLjiljana
<< 09/2008 >>
nedponutosricetpetsub
010203040506
07080910111213
14151617181920
21222324252627
282930

Web stranice

ISLAMSKE TEME40 Hadisa o Ramazanu

73 Hadisa Allahovog Poslanika Muhammeda a.s.

60 Nacina Brisanja Grijeha

Lijepa Allahova Imena

Zelis Li

Buket Ruza

Dzennet

Gospodaru moj

Poucne price

Blagodati i koristi sadake

Vjernice u Dzennetu

Najpravedniji covjek

Mdrosti

Dove

Savjet sestri

Savjeti za uspijeh u braku

Ilahije

Ne budi tuzan , Allah je s tobom

Vrijednost sure Ihlas

Lejletu-L- Kadr

Galerija Slika

Selam islamski pozdrav

15 Razloga da se ne gubi vrijeme

Edeb prema Poslaniku, s.a.v.s.

Allahova Velicina

Bajram Serif Mubarek Olsun

Dova pri ulasku u stan (kucu)

Uputa tragaocima pravog puta

25 dova iz Kur’an-i-kerima

Uzroci srece i obiljezja sretnih

Svijet Casnih Meleka

Spominjanje Allaha dž.š

35 Vrijednosti Kelimetul-Tevhida

Deset stvari za koje te Allah nece pitati

Islamski bonton ophodjenja prema roditeljima

Jetimi

Da li trebamo sakriti mahanu brata muslimana ?

Selam Alejkum

Poziv u Dzennet

Neke blagodati vjere Islama

Transkripcija Kur'anskih suri

Fadileti i koristi vjerovanja u Allahovo određenje

Jedan dan sa Allahovim Poslanikom s.a.v.s.

Poslanikove supruge i razlozi njegova višeženstva

Tajne liječenja hurmama

Odabrane Poslanikove dove

Namaz

31 savjet o dobrocinstvu prema roditeljima

Volim te u ime Allaha s.w.t.

Volim te u ime Allaha

Sura Al-Fatiha

Biserje naše povijesti

Sta trebamo uraditi prije odlaska na spavanje

Slijedimo naseg Miljenika Muhammeda s.a.w.s

Blagost i ostavljanje srdžbe

IMENA I NAZIVI KUR'ANA A.Š.

Kako Zaraditi Dzennet

Zelite li sebi ovakav zavrsetak

Razgovor Poslanika Muhammeda a.s. s njegovim ashabima r.a.

Jeli vas dom - islamski dom

Djela kojima Allah swt brise grijehe

ZAŠTO TE VRIJEĐAJU, O BOŽIJI POSLANIČE?

Gdje je sve propisano učiti Salevate

Sa malo zahmeta do - Allahovog - rahmeta

Gospodaru moj, uvedi Salima u okrilje Svoje milosti!!!

272 kratke zanimljivosti o islamu

Gospodaru moj, Ti usliši molbu moju!

LJUBAV PREMA ALLAHU dž.š.

ISTINSKA LJUBAV PREMA ALLAHU DŽ.Š.

STVARI KOJE POMAŽU U POSTIZANJU LJUBAVI PREMA ALLAHU DŽ.Š.

Ne tuguj jer Gospodar tvoj grijehe prasta i pokajanja prima

Kako zaradio tako i potrosio

Od rođenja pa do smrti

Kako iskoristiti deset dana zul-hidžeta

O kurbanu

Lijepe islamske navike

Bajram Serif Mubarek Olsun

Moral i ponasanje

Džennet - njegove vrijednosti i ljepote

KORISTI OD LIJEPOG AHLAKA

POMOZIMO ELMI BOŠKAILO U IME ALLAHA!!!

20 kratkih zanimljivosti o islamu

Med kao lijek

S.O.S PALESTINA-POMOZIMO NAROD PALESTINE

Ljubav učenja Kur`ana

Imena Dženneta

Imena sudnjeg dana

Savjeti za dobro druzenje

Faktori šejtanske nemoći

KAZIVANJA POKAJNIKA

DVIJE OSOBE

Zavidnost

Kralj i Melek smrti

Mali Tahir

Ispovijest zene koja nije mogla vidjeti Kabu

100 načina kako pomoći Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem

Domen pojedinca 26/100

Na domenu porodice i zajednice 38/100

U domenu obrazovanja i onih u njemu 49/100

Među vođama, daijama i studentima 65/100

Na području sredstava informisanja i naučnih kružoka: 77/100

Na području dobrotvornih i misionarskih organizacija 84/100

Na području interneta i među vlasnicima internet stranica (kao i administratorima i moderatorima foruma i sl.) 90/100

Na stepenu bogatih i islamskih vlasti 99/100

GRIJESI I KAJANJE

Kako biti uspješan muž

BLAGODATI KUR’ANA

Najbolje Dove

Ogranci imana

To je Allah swt

Dzennet

Susret sa Gospodarem

Moral i ponasanje

ALLAHOVA DZ.S MILOST

KUDSI HADISI - hadisi u kojima se nalazi Allahov govor

I vidio sam covjeka od mog ummeta...

GRIJEŠENJE I OPROST MEĐU BRAĆOM

Drugome traži trn u oku, a u svome ne vidi gredu!?

Vrijednost pojedinih sura

Allahova swt plemenitost

Na putu ka Allahu

SEJTANOVA ISPOVIJEST

Dijalog o ženi

Osam mes'ela za 33 godine

Zanimljivosti o islamu

Tvoja majka

Ocekuj najljepse od Allaha s.w.t

Znakovi lijepog zavrsetka

Razgovor sa suzom

Jetim >> siroče <<

Deset različitih fraza koje lahko vode u Džennet


MOJI FAVORITI

BROJAČ POSJETA
881896

Powered by Blogger.ba