MirisLjiljana

.

22.09.2008.

BLAGODATI I KORISTI SADAKE

                         ~*~ Blagodati i koristi sadake ~*~


Neka ovo pitanje postavi sebi svaki onaj koji žudi za Allahovim nagradama, onaj koji se trudi i nastoji ući u Allahov Džennet čija su prostranstva kao veličina nebesa i Zemlje.

Sadaka je zaista veličanstveno djelo, a blagodati i njene tajne i vrijednosti su neizmjerne! Rekao je Ebu Zerr el-Gaffari, radijallahu anhu:
„Namaz je stub islama, džihad je vrhunac dobrog djela, a sadaka je nešto čudnovato! Sadaka je nešto čudnovato, sadaka je nešto čudnovato...“ Ibn Mes'ud, radijallahu anhu, je rekao: „Ako si u stanju da svoje blago učiniš takvim da mu ne može ništa nauditi, niti da ga lopovi mogu ukrasti, učini onda to isto i sa sadakom!“

Pogrešno je misliti da su samo siromasi kategorija ljudi koja će imati isključive koristi od sadake. Onaj koji tako misli ništa ne zna o veličanstvenim nagradama sadake. Naime, dobra koja pristižu onoj osobi koja je udjeljuje su zaista mnogostruko veća i obilnija i ne mogu se porediti sa svim radostima i blagodatima koje bi, eventualno, mogle doći od one osobe kojoj je udijeljena.

Rekao je Eš-Ša'bi, Allah mu se smilovao:
„Ko ne bude smatrao sebe više potrebnijim za nagradama koje pristižu zbog udijeljene sadake od silnih potreba siromaha za samom sadakom, takav je uništio svoju podijeljenu sadaku i sa njom je udario po svom vlastitom licu!“

Kada je Sufjan es-Sevri, Allah mu se smilovao, ugledao siromaha koji je došao da prosi na njegovim vratima, prijatno se obradovao i rekao:
„Dobro mi došao onaj koji će očistiti moje grijehe!“ El-Fudajl ibn Ijjad, Allah mu se smilovao, je imao običaj reći: „Kako su prosjaci samo dobri ljudi! Oni nose naše opskrbe ka Ahiretu bez ikakve naknade za takvo djelo! Nose ih sve dok ih ne stave na vagu pred Uzvišenim Allahom!“

Ovako su islamski učenjaci razumijevali značenja sadake! Sadaka je bereket, dobro djelo i uspjeh i nadahnuće kojeg Allah daruje onome kome On hoće. Oni koji je udjeljuju su pravi dobrotvori koji čine dobra djela i koji će, naposlijetku, od njih imati najviše koristi.

Uzvišeni je rekao:
Šejtan vas plaši neimaštinom i navraća vas da budete škrti, a Allah vam obećava oprost i nagradu Svoju; Allah je neizmjerno dobar i zna sve! (El-Bekare, 268.)

Ibn Abbas, radijallahu anhuma, je povodom ovoga ajeta rekao: „Dvije stvari su od šejtana, a dvije od Uzvišenog Allaha, a zatim je proučio ajet: Šejtan vas plaši neimaštinom i navraća vas da budete škrti, a Allah vam obećava oprost i nagradu Svoju... (El-Bekare, 268.)
Odnosno, Allah vam naređuje da Mu budete pokorni i da udjeljujete sadaku kako biste zaslužili Njegov oprost i nagrade. Allah je neizmjerno dobar i zna sve, odnosno, mnogo daje i spušta Svoje blagodati i apsolutno je dobro upoznat sa nagradama koje će ukazati onome koji bude udjeljivao sadaku.

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, je rekao:
„Onaj koji se bude brinuo o udovicama i siromasima je kao i mudžahid na Allahovom putu, ili kao onaj koji po čitavu noć klanja a danju posti!“ (Buharija i Muslim) Također je rekao: „Među najvrjednija djela spada i to da razveseliš svoga brata vjernika, ili da vratiš njegov dug, ili da ga nahraniš!“ (El-Bejheki, sahih)

Ako je sadaka učinjena samo u ime Allaha, u tom slučaju nemoj ništa od njenog dobra koje će te snaći potcjenjivati, jer je Allah neizmjerno plemenit i mnogostruko nagrađuje sva dobra djela, a među njima i sadaku. Kada je budeš udjeljivao, nemoj zaboraviti da u tim trenucima ustvari sklapaš trgovinu sa Uzvišenim Allahom. Za takvo djelo će ti Allah pripremiti Svoje velike blagodati. Zato se raduj i budi ponosan što ti je Uzvišeni podario takvu veličanstvenu priliku.

Rekao je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve selleme:
„Ko god udijeli sadaku u vidu nečega što je lijepo - a Allah prima samo ono što je lijepo – Milostivi će mu je uzeti u Svoju desnicu, pa makar to bila i obična datula. Ona će se oplemenjivati kod Milostivog sve dok ne bude veća i od planine. Baš kao što neko od vas uzgaja od majke odbijeno jednogodišnje ždrijebe ili devče.“ (Buharija i Muslim)

Ibn Mes'ud, radijallahu anhu, je rekao:
„Bio je neki čovjek koji je obožavao Allaha sedamdeset godina, pa je nakon toga učinio odvratno i loše djelo koje je poništilo sva njegova djela koja je do tada uradio. Nakon toga je naišao na siromaha i udijelio mu komad hljeba, pa mu je Allah zbog toga oprostio taj njegov grijeh i vratio mu sva djela koja je činio sedamdeset godina!“

Spominje se da je pored Hasana el-Basrija naišao Nuhas sa svojom robinjom, pa mu je Hasan rekao:
„Da li bi bio zadovoljan da ti za njenu cijenu isplatim jedan ili dva dirhema?“ Reče: „Ne!“ On mu reče: „Onda idi, jer je Uzvišeni Allah zadovoljan da dadne hurije za samo jedan dio dinara i za samo jedan (udijeljen) zalogaj.“

Udjeljuj sadaku i budi ubijeđen u Allahova obećanja, i znaj da Uzvišeni neće iznevjeriti svoja obećanja. Raspiri svoju volju za ovim dobrim djelom i odagnaj škrtost i pohlepu iz svoga srca. Pomozi onome ko je u potrebi za tvojim imetkom, jer ovo je prilika da se opskrbiš za svoje neminovno putovanje na Ahiret. Udjeljuj sadaku i sjeti se riječi Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve selleme:
„Čuvajte se vatre pa makar i sa polovinom datule, a ko ni to ne nađe, onda sa lijepom riječju!“ (Buharija i Muslim)

Rekao je Jahja ibn Mu'az, Allah mu se smilovao: „Ne znam ni za jedno zrno a da može vrijediti koliko ovodunjalučke planine, kao što je to zrno od sadake!“
Ako udijeliš u ime Allaha čak i ono što je u tvome srcu bezvrijedno, možda će ti ono nekada postati vrjednije od čitavog imetka kojeg si neumorno sticao u dugogodišnjem životu na ovom svijetu, te ga, naposlijetku, za sobom ostavio!

Uzvišeni Allah je rekao: I od onoga čime vas Mi opskrbljujemo udjeljujte prije nego što nekom od vas smrt dođe, pa da onda rekne:
"Gospodaru moj, da me još samo kratko vrijeme zadržiš, pa da milostinju udjeljujem i da dobar budem!" Allah sigurno neće ostaviti u životu nikoga kome smrtni čas njegov dođe; a Allah dobro zna ono što vi radite. (El-Munafikun, 10.-11.)

Koliko je ljudi otišlo sa ovoga svijeta a da sa sobom nisu ponijeli ništa od ahiretske opskrbe, iako su u svom životu posjedovali veliki imetak? Nemoj ni pomišljati na to da će te udijeljeni imetak na Allahovom putu učiniti siromašnijim. To su samo šejtanova došaptavanja. Sadaka donosi mnoga dobra, blagodati i berićet, jer što god da udijeliš Allaha radi, Milostivi Allah će ti to sigurno nadoknaditi boljim i obilnijim.

Znaj da ju je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, oporučio Bilalu, rekavši mu:
„O Bilale, udjeljuj i nemoj se bojati da će ti Vlasnik Arša dati siromaštvo!“

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, je rekao:
„U svakom danu u kojem osvanu (Allahovi) robovi dođu dva meleka, te jedan od njih kaže: 'O Allahu, nadoknadi onome koji udjeljuje“, a drugi kaže: 'Allahu moj, ti uništi imetak onoga koji ne udjeljuje!'“ (Buharija i Muslim)

Nemoj misliti da je za ovo veličanstveno djelo neophodno da posjeduješ veliki imetak. Uzvišeni Allah savršeno zna i za najmanju sadaku koju udijeliš u ime Njegovo, pa čak i za obični zalogaj sa kojim ćeš nahraniti gladnog. Udijeli sadaku, pa makar i sa nečim malim, jer ako tvoja sadaka bude iskrena, u ime Allaha udijeljena, bit će sigurno vrjednija od mnogobrojnog imetka kojeg neko udijeli sa lošom namjerom.

Prenosi se da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, rekao:
„Samo jedan dirhem je nadmašio sto hiljada!“ Rekoše: „O Allahov poslaniče, a kako to?“ Reče: „Čovjek je posjedovao dva dirhema, pa je sa jednim udijelio sadaku, a drugi je imao mnogobrojni imetak, pa je iz njega izdvojio sto hiljada i udijelio kao sadaku!“ (Nesai i drugi, sahih)

Od Ibn Mes'uda, radijallahu anhu, se prenosi da je rekao:
„Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, nam je naređivao da dijelimo sadaku, pa bi se desilo da niko od nas ne bi imao nešto sa čim će je udijeliti. Zato bi odlazili na pijacu i nosili na svojim leđima, i tako zarađivali pregršt (hrane) i davali ga Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve selleme. Ja doista poznajem čovjeka koji posjeduje sto hiljada, a koji u ono vrijeme nije imao ni jednog dirhema!“ (Nesai, sahih)

Kada je jedan ashab upitao Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve selleme, koja je sadaka najvrjednija, on mu je rekao:
„Ona koju udijeliš u vremenu kada si zdrav i kada žudiš za bogatstvom, a bojiš se siromaštva. I ne potcjenjuj je da se ne desi kada ti duša u grlo dođe da kažeš: 'Dajte ovome ovoliko, onome ovoliko...'“ (Buharija i Muslim)

Rekao je Ibn Mes'ud, radijallahu anhu:
„Dirhem kojeg neko od vas udijeli u vrijeme svoga zdravlja i pohlepe je bolji od stotine dirhema sa kojima daješ oporuku na svojoj samrti!“

Mnogobrojni su načini činjenja dobrih djela. Jedan od njih je i kada je neko nekome dužan, pa mu ovaj vraćanje toga duga odgodi, ili mu ga potpuno otpiše smatrajući ga kao sadaku.

Mnogi ljudi ovu vrstu dobrih djela potpuno zaboravljaju, ili je ignorišu, iako je ovo jedan od razloga ulaska u Džennet.

Uzvišeni Allah povodom prezadužene osobe kaže:
A ako je on u nevolji, onda pričekajte dok bude imao; a još vam je bolje, nek znate, da dug poklonite. (El-Bekare, 280.)

Rekao je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve selleme:
„Koga raduje da ga Allah skloni u Svoj hlad na Sudnjem danu, onda kada neće biti nikakvog drugog hlada mimo Njegovog, neka olakša zaduženom, ili neka mu njegov dug otpiše!“ (Et-Taberani, sahih)

U predaji koju su zabilježili Buharija i Muslim se navodi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, rekao:
„Bio je neki čovjek koji je bio pobožan među ljudima, i imao je običaj da svome dječaku kaže: 'Kada naiđeš na prezaduženog, oprosti mu njegov dug ne bi li i nama Uzvišeni Allah isto tako prešao preko naših grijeha!' On je došao pred Uzvišenog Allaha, pa mu je On oprostio!“ U istoj predaji od Buharije se navodi: „...pa ga je Allah uveo u Džennet!“

Mnogobrojne su koristi od udjeljivanja sadake. Sadaka poništava prijestupe, kao što se navodi u hadisu od Mu'aza ibn Džebela, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, rekao: „...a sadaka poništava greške kao što voda gasi vatru!“ (Tirmizi i drugi, sahih)

Sadaka je razlog za povećanje bereketa u imetku, jer Uzvišeni Allah kaže:
Allah uništava kamatu, a unapređuje milosrđa. Allah ne voli nijednog nevjernika, grješnika.“ (El-Bekare, 276.)

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, je rekao:
„Sadaka ne umanjuje imetak!“ (Muslim)

Sadaka osnažuje našu vezu sa Uzvišenim Allahom. Abdul-Aziz ibn Umejr, Allah mu se smilovao, je rekao: „Namaz te odvodi na polovinu puta, post te dovodi do vrata Vladara, a sadaka te uvodi kod Njega!“ Sadakom se zaslužuje hlad na Sudnjem danu, jer je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, rekao:
„Svaki čovjek će se naći u hladu svoje sadake sve dok se ne završi obračun među ljudima!“ (Ahmed, Ibn Huzejmeh, Ibn Hibban i Hakim - sahih)

Onaj koji udjeljuje sadaku će imati privilegiju da bude u hladu Allahovog Arša na Sudnjem danu, jer se u čuvenom hadisu, koji govori o sedam kategorija koje će imati ovu privilegiju, kaže:
„...I čovjek koji je udijelio sadaku, pa ju je skrio tako da njegova ljevica ne zna šta je učinila njegova desnica!“ (Buharija i Muslim)

Također, Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, je rekao:
„Ko olakša zaduženom, ili mu otpiše (njegov dug), bit će u hladu Arša na Sudnjem danu!“ (Begavi u „Šerhu Es-Sunneh“, sahih)

Sadaka je zaštita od vatre, jer je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, rekao: „Čuvajte se vatre pa makar i sa polovinom datule, a ko ni to ne nađe, onda sa lijepom riječju!“ (Buharija i Muslim)

Sadakom se olakšava polaganje računa na Sudnjem danu.

Rekao je Ubejd ibn Umejr, Allah mu se smilovao:
„Kada bude Sudnji dan, ljudi će biti okupljeni gladni kakvi nikad do tada u svome životu nisu bili, i žedni kakvi nikad do tada nisu bili, i goli kakvi nikad do tada nisu bili. Onaj koji je udjeljivao hranu u ime Allaha, takvog će Allah nahraniti do njegove sitosti, a ko bude u ime Allaha vodom druge napajao, Allah će i njega napojiti, a ko bude udjeljivao odjeću u ime Allaha, Allah će i njega odjenuti.“

Sadakom se smanjuje kaburska vrućina, jer je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, rekao:
„Doista sadaka umanjuje kabursku vrućinu onima koji su je udjeljivali, a vjernik će se, zaista, moći skloniti u hlad svoje sadake na Sudnjem danu!“ (Et-Taberani, El-Bejheki, sahih)

Poštovani brate i cijenjena sestro, ovo su bile samo neke od blagodati koje se postižu udjeljivanjem sadake. Upitaj svoju dušu da li bi i ona voljela da bude počašćena navedenim blagodatima?!


Da li bi voljela da učini ovo veličanstveno dobro djelo?


Sadaka

MirisLjiljana
<< 09/2008 >>
nedponutosricetpetsub
010203040506
07080910111213
14151617181920
21222324252627
282930

Web stranice

ISLAMSKE TEME40 Hadisa o Ramazanu

73 Hadisa Allahovog Poslanika Muhammeda a.s.

60 Nacina Brisanja Grijeha

Lijepa Allahova Imena

Zelis Li

Buket Ruza

Dzennet

Gospodaru moj

Poucne price

Blagodati i koristi sadake

Vjernice u Dzennetu

Najpravedniji covjek

Mdrosti

Dove

Savjet sestri

Savjeti za uspijeh u braku

Ilahije

Ne budi tuzan , Allah je s tobom

Vrijednost sure Ihlas

Lejletu-L- Kadr

Galerija Slika

Selam islamski pozdrav

15 Razloga da se ne gubi vrijeme

Edeb prema Poslaniku, s.a.v.s.

Allahova Velicina

Bajram Serif Mubarek Olsun

Dova pri ulasku u stan (kucu)

Uputa tragaocima pravog puta

25 dova iz Kur’an-i-kerima

Uzroci srece i obiljezja sretnih

Svijet Casnih Meleka

Spominjanje Allaha dž.š

35 Vrijednosti Kelimetul-Tevhida

Deset stvari za koje te Allah nece pitati

Islamski bonton ophodjenja prema roditeljima

Jetimi

Da li trebamo sakriti mahanu brata muslimana ?

Selam Alejkum

Poziv u Dzennet

Neke blagodati vjere Islama

Transkripcija Kur'anskih suri

Fadileti i koristi vjerovanja u Allahovo određenje

Jedan dan sa Allahovim Poslanikom s.a.v.s.

Poslanikove supruge i razlozi njegova višeženstva

Tajne liječenja hurmama

Odabrane Poslanikove dove

Namaz

31 savjet o dobrocinstvu prema roditeljima

Volim te u ime Allaha s.w.t.

Volim te u ime Allaha

Sura Al-Fatiha

Biserje naše povijesti

Sta trebamo uraditi prije odlaska na spavanje

Slijedimo naseg Miljenika Muhammeda s.a.w.s

Blagost i ostavljanje srdžbe

IMENA I NAZIVI KUR'ANA A.Š.

Kako Zaraditi Dzennet

Zelite li sebi ovakav zavrsetak

Razgovor Poslanika Muhammeda a.s. s njegovim ashabima r.a.

Jeli vas dom - islamski dom

Djela kojima Allah swt brise grijehe

ZAŠTO TE VRIJEĐAJU, O BOŽIJI POSLANIČE?

Gdje je sve propisano učiti Salevate

Sa malo zahmeta do - Allahovog - rahmeta

Gospodaru moj, uvedi Salima u okrilje Svoje milosti!!!

272 kratke zanimljivosti o islamu

Gospodaru moj, Ti usliši molbu moju!

LJUBAV PREMA ALLAHU dž.š.

ISTINSKA LJUBAV PREMA ALLAHU DŽ.Š.

STVARI KOJE POMAŽU U POSTIZANJU LJUBAVI PREMA ALLAHU DŽ.Š.

Ne tuguj jer Gospodar tvoj grijehe prasta i pokajanja prima

Kako zaradio tako i potrosio

Od rođenja pa do smrti

Kako iskoristiti deset dana zul-hidžeta

O kurbanu

Lijepe islamske navike

Bajram Serif Mubarek Olsun

Moral i ponasanje

Džennet - njegove vrijednosti i ljepote

KORISTI OD LIJEPOG AHLAKA

POMOZIMO ELMI BOŠKAILO U IME ALLAHA!!!

20 kratkih zanimljivosti o islamu

Med kao lijek

S.O.S PALESTINA-POMOZIMO NAROD PALESTINE

Ljubav učenja Kur`ana

Imena Dženneta

Imena sudnjeg dana

Savjeti za dobro druzenje

Faktori šejtanske nemoći

KAZIVANJA POKAJNIKA

DVIJE OSOBE

Zavidnost

Kralj i Melek smrti

Mali Tahir

Ispovijest zene koja nije mogla vidjeti Kabu

100 načina kako pomoći Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem

Domen pojedinca 26/100

Na domenu porodice i zajednice 38/100

U domenu obrazovanja i onih u njemu 49/100

Među vođama, daijama i studentima 65/100

Na području sredstava informisanja i naučnih kružoka: 77/100

Na području dobrotvornih i misionarskih organizacija 84/100

Na području interneta i među vlasnicima internet stranica (kao i administratorima i moderatorima foruma i sl.) 90/100

Na stepenu bogatih i islamskih vlasti 99/100

GRIJESI I KAJANJE

Kako biti uspješan muž

BLAGODATI KUR’ANA

Najbolje Dove

Ogranci imana

To je Allah swt

Dzennet

Susret sa Gospodarem

Moral i ponasanje

ALLAHOVA DZ.S MILOST

KUDSI HADISI - hadisi u kojima se nalazi Allahov govor

I vidio sam covjeka od mog ummeta...

GRIJEŠENJE I OPROST MEĐU BRAĆOM

Drugome traži trn u oku, a u svome ne vidi gredu!?

Vrijednost pojedinih sura

Allahova swt plemenitost

Na putu ka Allahu

SEJTANOVA ISPOVIJEST

Dijalog o ženi

Osam mes'ela za 33 godine

Zanimljivosti o islamu

Tvoja majka

Ocekuj najljepse od Allaha s.w.t

Znakovi lijepog zavrsetka

Razgovor sa suzom

Jetim >> siroče <<

Deset različitih fraza koje lahko vode u Džennet


MOJI FAVORITI

BROJAČ POSJETA
881893

Powered by Blogger.ba